Overeenkomst voor stalling van caravan, vouwwagen of ander

(vakantie-)voertuig

  •         Caravanstalling Muilerman vof paddegatsteeg 3, 7428 MG Deventer,

Tel./fax. 06-53347865, verhuurder van stallingruimte, hierna te noemen verhuurder en

  •         Naam      :

Adres      :

Plaats      :

Tel  .  :

Huurder van stallingruimte, hierna te noemen huurder,

Komen het volgende overeen:

Verhuurder stelt voor caravan, vouwwagen of ander (vakantie-)voertuig (overdekte) stallingruimte beschikbaar onder de volgende voorwaarden:

  1.       De stallingtermijn geldt voor maximaal een jaar en gaat voor het eerst in op        

     …………… en eindigt op ……………...

Zonder schriftelijke opzegging wordt deze termijn telkens stilzwijgend verlengd voor maximaal een                                                         

jaar. Opzegging moet uiterlijk plaatsvinden voor 1 september door het insturen van onderstaand strookje.

  1.       De stallingprijs bedraagt voor het hele jaar € ……,–  totaal (prijswijzigingen voorbehouden).     Ook voor de tijden dat de caravan, vouwwagen of ander (vakantie-)voertuig zich niet in de stallingruimte bevindt is de huur verschuldigd.
  2.       De stallingprijs moet voorafgaande aan het stallingjaar in haar geheel contant worden voldaan in handen van de verhuurder.
  3.       Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de caravan, vouwwagen of ander (vakantie-)voertuig gestald is voor rekening en risico van huurder. Derhalve is ongeacht door wat of wie ook aangebracht, ook tijdens het verplaatsen, de huurder aansprakelijk voor alle schade, waaronder stormschade, aan vernoemde goederen.
  4.       Huurder verplicht zich om het voertuig te stallen zonder voorzien te zijn van gastank(s).               Dit i.v.m. voorschriften van de brandverzekering van verhuurder.
  5.       De stalling is geopend van 1 maart tot 31 oktober.

Halen en brengen op:

                                  vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur

                                  zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

                               verder volgens afspraak

Zondags gesloten.

Graag voor halen of brengen even bellen.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend te Deventer

Datum: ………..               handtekening huurder……………   handtekening verhuurder……….